pb.pl
w schowku Tylko dla zalogowanych czytelników
zaloguj się
lub zarejestruj
dodaj do schowka

Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - usługa dostępu do sieci Internet przez okres 8 miesięcy

KUP LICENCJĘ
Miasto Łomża
Pin It email print

 

Łomża: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - usługa dostępu do sieci Internet przez okres 8 miesięcy
Numer ogłoszenia: 35154 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łomża , pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156711, faks 086 2156706.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.lomza.pl/bip/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - usługa dostępu do sieci Internet przez okres 8 miesięcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do sieci Internet dla sieci Miasta Łomża, umożliwiająca zapewnienie dostępu do Internetu o przepływności 2 Mbit/s downlink, 512 Kbit/s uplink dla 500 Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion (dalej: Projekt) i 19 Jednostek organizacyjnych Miasta Łomża biorących udział w Projekcie w ramach działań koordynacyjnych. II. Zakres zamówienia: 1. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet o gwarantowanej przepływności co najmniej: 100 Mbit/s w kierunku od sieci Internet do węzła sieci Zamawiającego i 100Mbit/s w kierunku od węzła sieci Zamawiającego do sieci Internet. Listę węzłów sieci Zamawiającego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Czas reakcji na awarię. Czas jaki upłynie od przyjęcia zgłoszenia awarii a zgłoszeniem się służb technicznych operatora na miejscu instalacji łącza nie dłużej niż: 4 godziny. 3. Czas usunięcia awarii. Czas, jaki upłynie pomiędzy zgłoszeniem awarii przez zamawiającego, a momentem usunięcia Awarii przez Operatora nie dłużej niż: 12 godzin. 4. Zamawiający wymaga, aby został dotrzymany minimalny parametr: dostępność łącza na poziomie co najmniej 98,90 % w skali miesięcznej, obliczona wg wzoru: d = ((COR - CA)/COR)*100% gdzie: d - dostępność usługi, COR - łączny czas świadczenia usługi w danym okresie obliczeniowym wyrażony w minutach, CA - łączny czas braku dostępności usługi w danym okresie obliczeniowym wyrażony w minutach. Przy obliczeniu łącznego czasu braku dostępności usługi w danym okresie nie wlicza się: - czasów trwania awarii urządzenia zamawiającego, - przerw w świadczeniu usługi, spowodowanych błędem obsługi lub bieżącą obsługą (konserwacją) urządzeń zamawiającego, - planowanych przez wykonawcę prac konserwacyjnych i modernizacyjnych pod warunkiem wcześniejszego (minimum 2 dni robocze przed rozpoczęciem prac) zgodnienia ich z Zamawiającym. 4. Wykonawca zapewni na potrzeby Zamawiającego publiczną przestrzeń adresową wydzieloną ze swojej puli o rozmiarze co najmniej 8 publicznych adresów IPv4. 5. W przypadku łącz radiowych wymaga się zapewnienia dostępu do sieci Internet z wykorzystaniem łączy działających w paśmie podlegającym koncesjonowaniu w Urzędzie Regulatora (UKE). 6. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części (zakres) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Do 50 proc. - usługi tego samego rodzaju.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 1.000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał w sposób należyty usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepływności nie mniejszej niż 100 Mbit/s (uplink/downlink) przez okres 12 miesięcy dla minimum 1 klienta.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę, co najmniej 20.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie) usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 (Wiedza i Doświadczenie) oraz załączeniem dowodów, że usługi wykonane zostały należycie, a w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych - dowodów, że usługi są wykonywane należycie, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wykazane w wykazie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania potwierdzenia, że przedmiot zamówienia wykonany został należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty. 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być dołączone dla podmiotu wiodącego - lidera - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców (podmiotów występujących wspólnie) - złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Przepływność łącza - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu umowy - zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lomza.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UM w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój nr 215.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta, pokój nr 102 (I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu izamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu. Zapoznaj się z regulaminem.

Teksty Polskiej Agencji Prasowej

Komentarze

Wiadomości dnia na Firma.pb.pl

Puls Biznesu premium

Kalendarz przedsiębiorcy

« » kwiecień 2014
PnWtŚrCzPtSbN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

...i bliskie końca

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu